ورود دانش آموزان کلاس من سال تحصیلی ۹۶-۹۷

     دبیرستان البرز
                      یازدهم ریاضی 1
                      یازدهم ریاضی 2
                      دهم ریاضی 2
                      دهم ادبیات 
     دبیرستان امام صادق 
                      دهم ریاضی 1
                      دهم تجربی 1
     دبیرستان دکتر حسابی
                      دهم تجربی
                      یازدهم تجربی
                      چهارم ریاضی 1
                      چهارم ریاضی 2